ลงทุนพื้นที่จอดรถ

บริษัทมีความยินดีที่จะร่วมลงทุนทำที่จอดรถกับลูกค้า โดยที่ลูกค้าสามารถเลือกออปชั่นได้ตามต้องการดังนี้

1) บริษัทฯมีนโยบายเช่าพื้นที่ในระยะยาว สำหรับดำเนินการก่อสร้างอาคาร หรือสถานที่จอดรถยนต์ ( Open lot ) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

2) บริษัทฯมีนโยบายเช่าพื้นที่ระยะสั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 ร่วมลงทุนกับเจ้าของพื้นที่ โดยทางบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการบริหารโดยการแบ่งผลประโยชน์ร่วมกัน ( Profit Sharing )
  2.2 เช่าพื้นที่ระยะสั้น โดยบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดและชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน

3) บริษัทฯมีนโยบายที่ร่วมลงทุนกับเจ้าของอาคารต่างๆ ที่มีสถานที่จอดรถยนต์ แต่ยังไม่ได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการจอด ทั้งนี้โดยบริษัทฯจะเป็นผู้ลงทุนในด้านระบบอุปกรณ์เกี่ยวกับการบริหารที่จอดรถ ดังนี้
3.1 ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการจอดรถยนต์ " Smart Park System"
  3.2 ติดตั้งระบบป้ายจราจรภายในสถานที่จอดรถ พร้อมทั้งกำหนดทิศทางการเดินรถให้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3.3 จัดทีมงานบริการจัดการที่จอดรถ ซึ่งมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญเป็นพิเศษ
  3.4 การดำเนินการจัดการควบคุม ดูแล บริหารสถานที่จอดรถ ประสานงานกับเจ้าของอาคาร ตลอดจนดำเนินการในด้านต่างๆ รวมไปถึงการจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รักษาความสะอาด ซ่อมแซมดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆภายในสถานที่จอดรถ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมให้บริการได้อย่างมีมาตรฐานตลอดเวลา

ทั้งนี้ผลการตอบแทนการร่วมลงทุนนี้โดยคิดเป็นการแบ่งผลประโยชน์ร่วมกัน ( Profit Sharing )

Visitors: 133,023